Regulamin sklepu

§1. Postanowienia wstępne

 1. Sklep internetowy Freeskin, dostępny pod adresem internetowym Freeskin.pl, prowadzony jest przez Desa Labs Sp. z o.o. z siedzibą w Gliwicach wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Gliwicach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000861429, o kapitale zakładowym 5000 PLN, NIP 6312693335, REGON 387099040.
 2. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze Sklepu internetowego oraz zasady i tryb zawierania Umów Sprzedaży z Konsumentem na odległość za pośrednictwem Sklepu internetowego.

§2. Definicje

 1. Konsument – osoba fizyczna zawierająca ze Sprzedawcą umowę w ramach Sklepu, której przedmiot nie jest związany bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 2. Sprzedawca –  Desa Labs Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Zygmunta Starego 24A/9, 44-100 Gliwice, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Gliwicach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000861429, o kapitale zakładowym 5000 PLN, NIP 6312693335, REGON 387099040.
 3. Sklep – sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem internetowym www.freeskin.pl
 4. Umowa zawarta na odległość – umowa zawarta z Konsumentem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość (w ramach Sklepu), bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie.
 5. Regulamin – niniejszy regulamin Sklepu internetowego.
 6. Zamówienie – oświadczenie woli Konsumenta składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu lub Produktów ze Sprzedawcą.
 7. Konto – konto konsumenta w Sklepie, są w nim gromadzone są dane podane przez Konsumenta oraz informacje o złożonych przez niego Zamówieniach w Sklepie.
 8. Formularz rejestracji – formularz dostępny w Sklepie, umożliwiający utworzenie Konta.
 9. Formularz zamówienia – interaktywny formularz dostępny w Sklepie umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów do Koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności.
 10. Koszyk – element oprogramowania Sklepu, w którym widoczne są wybrane przez Konsumenta Produkty do zakupu, a także istnieje możliwość ustalenia i modyfikacji danych Zamówienia, w szczególności ilości produktów.
 11. Produkt – dostępna w Sklepie rzecz ruchoma będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Konsumentem a Sprzedawcą.
 12. Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Produktu zawierana albo zawarta między Konsumentem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu internetowego.
 13. Kodeks cywilny – oznacza ustawę z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. 1964 Nr 16, poz. 93 z późniejszymi zmianami).

§3. Wymagania techniczne

Do korzystania ze Sklepu internetowego, w tym przeglądania asortymentu Sklepu oraz składania zamówień na Produkty, niezbędne są:

 1. Urządzenie końcowe z aktywnym dostępem do sieci Internet,
 2. Aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail),
 3. Zainstalowana najnowsza wersja przeglądarki internetowej,
 4. Włączona obsługa plików cookies,
 5. Włączona obsługa javascript,
 6. Akceptacja plików cookies

§4. Informacje ogólne

 1. Sprzedawca w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w tym przerwy w funkcjonowaniu Sklepu spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością Sklepu internetowego z infrastrukturą techniczną Konsumenta.
 2. Przeglądanie asortymentu Sklepu nie wymaga zakładania Konta. Składanie zamówień przez Konsumenta na Produkty znajdujące się w asortymencie Sklepu możliwe jest albo po założeniu Konta zgodnie z postanowieniami § 6 Regulaminu albo przez podanie niezbędnych danych osobowych i adresowych umożliwiających realizację Zamówienia bez zakładania Konta.
 3. Ceny podane w Sklepie są podane w polskich złotych i są cenami brutto (uwzględniają podatek VAT).
 4. Na końcową (ostateczną) kwotę do zapłaty przez Konsumenta składa się cena za Produkt oraz koszt dostawy (w tym opłaty za transport, dostarczenie i usługi pocztowe), o której Konsument jest informowany na stronach Sklepu w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia woli związania się Umową Sprzedaży.
 5. Sklep internetowy freeskin.pl zastrzega sobie prawo do dokonywania na bieżąco zmian zarówno w cenach towarów oferowanych przez usługodawcę, jak i w wysokości opłat za doręczenie towaru do usługobiorcy. Każdorazowa zmiana nie narusza praw osób, które złożyły zamówienia on-line bądź zawarły umowę sprzedaży przed dokonaniem jakichkolwiek wyżej wymienionych zmian w cennikach.

§5. Zakładanie Konta w Sklepie

 1. Aby założyć Konto w Sklepie, należy wypełnić Formularz rejestracji. Niezbędne jest podanie następujących danych takich jak: imię, nazwisko, adres e-mail (login), hasło, adres dostawy.
 2. Założenie Konta w Sklepie jest darmowe.
 3. Logowanie się na Konto odbywa się poprzez podanie loginu i hasła ustanowionych w Formularzu rejestracji.
 4. Konsument ma możliwość w każdej chwili, bez podania przyczyny i bez ponoszenia z tego tytułu jakichkolwiek opłat usunąć Konto poprzez wysłanie stosownego żądania do Sprzedawcy, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej lub pisemnie na adresy podane w §2.

§6. Zasady składania Zamówienia

 1. W celu złożenia Zamówienia należy:

1.1. Zalogować się do Sklepu (opcjonalnie);
1.2. Wybrać Produkt będący przedmiotem Zamówienia, a następnie kliknąć przycisk „Dodaj do koszyka”;
1.3. Zalogować się lub skorzystać z możliwości złożenia Zamówienia bez rejestracji;
1.4. Jeżeli wybrano możliwość złożenia Zamówienia bez rejestracji – wypełnić Formularz zamówienia poprzez wpisanie danych odbiorcy Zamówienia oraz adresu, na który ma nastąpić dostawa Produktu.
1.5. Wybrać jeden z dostępnych sposobów dostarczenia przesyłki (Produktu), określonych w § 7.
1.6. Wybrać jeden z dostępnych sposobów płatności, określonych w § 7.
1.7. Potwierdzić złożenie zamówienia, które nastąpi po kliknięciu w przycisk “Kupuję i płacę”.
1.8. W sytuacji wyboru przez Klienta metody płatności w formie przelewu na rachunek bankowy sklepu, brak otrzymania płatności na rachunek Sklepu wskazany w niniejszym regulaminie lub rachunek podmiotu pośredniczącego w transakcji (operator płatności Tpay) w terminie 3 dni od złożenia zamówienia, spowoduje anulowanie złożonego zamówienia. Termin realizacji zamówienia płatnego przelewem lub kartą kredytową rozpoczyna się po zaksięgowaniu należności za towar na rachunek sklepu wskazany w niniejszym regulaminie.

§7. Oferowane metody dostawy oraz płatności

 1. Konsument może skorzystać z następujących metod dostawy zamówionego Produktu:
  1.1. Za pośrednictwem firmy Poczta Polska SA – usługa Pocztex Kurier 48,
  1.2. Za pośrednictwem firmy Inpost Sp. z o.o. – usługa kurierska,
  1.3. Za pośrednictwem firmy Inpost Sp. z o.o. – usługa Paczkomaty 24/7.
  1.4. Za pośrednictwem firmy DPD Polska Sp. z o.o. – usługa kurierska,
  1.5. Za pośrednictwem firmy DHL Parcel Polska Sp. z o.o. – usługa kurierska,
 2. Konsument może skorzystać z następujących metod płatności:

2.1. Płatność przelewem na konto bankowe Sprzedawcy o numerze rachunku: 91 1050 1298 1000 0090 8116 3041,
2.2. Płatności elektroniczne za pośrednictwem operatora płatności Tpay (płatności online iMoje, BLIK oraz kartą kredytową),

3.Szczegółowe informacje na temat dostępnych metod dostawy oraz metod  płatności są widoczne na etapie składania zamówienia (koszyk) oraz znajdują się na podstronie Sklepu – Metody płatności i dostawy.

§8. Wykonanie umowy sprzedaży

 1. Zawarcie Umowy Sprzedaży między Konsumentem a Sprzedawcą następuje po uprzednim złożeniu przez Konsumenta Zamówienia za pomocą Formularza zamówienia w Sklepie internetowym zgodnie z § 6 Regulaminu.
 2. Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca niezwłocznie potwierdza automatycznie jego otrzymanie oraz jednocześnie przyjmuje Zamówienie do realizacji. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia i jego przyjęcie do realizacji następuje poprzez przesłanie przez Sprzedawcę Konsumentowi stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Konsumenta, która zawiera co najmniej oświadczenia Sprzedawcy o otrzymaniu Zamówienia i o jego przyjęciu do realizacji oraz potwierdzenie zawarcia Umowy Sprzedaży. Z chwilą otrzymania przez Konsumenta powyższej wiadomości e-mail zostaje zawarta Umowa Sprzedaży między Konsumentem a Sprzedawcą.
 3. W przypadku wyboru przez Konsumenta płatności przelewem na konto Sprzedawcy, Konsument obowiązany jest do dokonania płatności w terminie 2 dni od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży – w przeciwnym razie zamówienie zostanie anulowane.
 4. W przypadku zamówienia Produktów o różnych terminach dostawy, terminem dostawy dla całego zamówienia jest najdłuższy podany termin dostawy produktu.
 5. Sklep prowadzi sprzedaż produktów wyłącznie na terenie Polski.
 6. Dostawa Produktu do Konsumenta jest odpłatna, chyba że Umowa Sprzedaży stanowi inaczej. Koszty dostawy Produktu (w tym opłaty za transport, dostarczenie i usługi pocztowe) są wskazywane Konsumentowi na stronach Sklepu internetowego na podstronie „Metody płatności i dostawy” oraz w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia przez Konsumenta woli związania się Umową Sprzedaży.

§9. Prawo odstąpienia od umowy

 1. Klient zgodnie z ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta może odstąpić od umowy sprzedaży internetowej bez podania przyczyny w ciągu 14 dni od daty wydania produktu (dostarczenia przesyłki) bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Klient może odstąpić od Umowy, składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od Umowy zawartej na odległość. Do zachowania terminu odstąpienia od Umowy wystarczy wysłanie przez Konsumenta oświadczenia przed upływem tego terminu. Oświadczenie może być przesłane poczta tradycyjna na na adres siedziby Sklepu  lub w formie zeskanowanego oświadczenia na adres mailowy sklepu internetowego.
 2. W przypadku odstąpienia od Umowy sklep zwraca klientowi niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia klienta o odstąpieniu od Umowy, wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostawy produktu, z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę.
 3. Zwrotu płatności Sprzedawca dokona przy użyciu takich samych metod płatności, jakie zostały przez Konsumenta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Klient wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie, które nie będzie się wiązało dla niego z żadnymi kosztami.
 4. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania Produktu z powrotem lub do czasu dostarczenia mu dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 5. Konsument powinien odesłać Produkt na adres Sprzedawcy podany w niniejszym Regulaminie niezwłocznie, nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformował Sprzedawcę o odstąpieniu od Umowy. Termin zostanie zachowany, jeśli Konsument odeśle Produkt przed upływem terminu 14 dni.
 6. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Produktu, także koszty zwrotu Produktu, jeśli ze względu na swój charakter Produkt ten nie mógł zostać w zwykłym trybie odesłany pocztą
 7. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.
 8. Prawo zwrotu przysługuje wyłącznie Konsumentom będącym osobami fizycznymi. Prawo zwrotu nie przysługuje podmiotom prawnym i osobom prowadzącym działalność gospodarczą, jeżeli produkt został zakupiony na potrzeby firmy (osoby prawnej, działalności gospodarczej).
 9. Sklep nie odbiera kierowanych do niego przesyłek odesłanych za pobraniem i nie odpowiada za koszty związane z takimi przesyłkami.

§10. Reklamacja

 1. Klient ma prawo do złożenia reklamacji w ciągu dwóch lat od daty wydania produktu, o ile w ciągu dwóch miesięcy od daty stwierdzenia niezgodności towaru z umowa zawiadomi o tym sklep. Do zachowania terminu wystarczy nadanie zawiadomienia przed jego upływem.
 2. Reklamację należy zgłosić pisemnie lub drogą elektroniczną na podane w niniejszym Regulaminie adresy Sprzedawcy lub przy wykorzystaniu formularza reklamacyjnego, udostępnianego przez Sprzedawcę w formie pliku do pobrania.
 3. Sprzedawca ustosunkuje się do żądania reklamacyjnego niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od daty wpłynięcia zgłoszenia. Jeżeli w tym terminie Sklep nie odniesie się do złożonego zgłoszenia reklamacyjnego reklamacje uznaje sie za uzasadniona.
 4. Towary odsyłane w ramach procedury reklamacyjnej należy wysyłać na adres podany w § 2 niniejszego Regulaminu.

§11. Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Konsumenta z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów:

http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php; http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php oraz http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.

§12. Dane osobowe w Sklepie internetowym

 1. Administratorem danych osobowych Konsumentów zbieranych za pośrednictwem Sklepu internetowego jest Sprzedawca.
 2. Dane osobowe Konsumentów zbierane przez administratora za pośrednictwem Sklepu internetowego zbierane są w celu realizacji Umowy Sprzedaży na odległość na podstawie złożonego przez klienta zamówienia w sklepie internetowym, w związku z rejestracja konta w sklepie, w związku z obsługą reklamacji i zwrotów wynikających z zawartej umowy, dla potrzeb marketingowych sklepu internetowego oraz wysyłki newslettera i innych informacji handlowych przez sklep oraz podmioty kapitałowo powiązane i współpracujące ze sklepem internetowym.
 3. Odbiorcami danych osobowych Konsumentów Sklepu internetowego mogą być:

3.1. W przypadku Konsumenta, który korzysta w Sklepie internetowym ze sposobu dostawy przesyłką pocztową lub przesyłką kurierską, Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Konsumenta wybranemu przewoźnikowi lub pośrednikowi realizującemu przesyłki na zlecenie Administratora.
3.2. W przypadku Konsumenta, który korzysta w Sklepie internetowym ze sposobu płatności elektronicznych lub kartą kredytową Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Konsumenta, wybranemu podmiotowi obsługującemu powyższe płatności w Sklepie internetowym.

 1. Konsument ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.
 2. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie wskazanych w Regulaminie danych osobowych niezbędnych do zawarcia Umowy Sprzedaży skutkuje brakiem możliwości zawarcia tejże umowy.
 3. Klient może wyrazić zgodę na otrzymywanie informacji handlowych, w tym informacji handlowych drogą elektroniczną, poprzez zaznaczenie odpowiedniej opcji w formularzu rejestracyjnym lub na stronie sklepu. W przypadku wyrażenia zgody, Klient otrzymywać będzie na podany przez siebie adres poczty elektronicznej informacyjny biuletyn (Newsletter) wysyłany przez sklep internetowy. Klient w dowolnym momencie może zrezygnować z otrzymywania cyklicznie wysyłanego Newslettera samodzielnie, poprzez zgłoszenie prośby do administratora danych lub klikając na link dezaktywujący, znajdujący się w każdej wiadomości Newslettera.

§13. Postanowienia końcowe

 1. Umowy zawierane poprzez Sklep internetowy zawierane są w języku polskim.
 2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn to jest: zmiany przepisów prawa, zmiany sposobów płatności i dostaw – w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu. O każdej zmianie Sprzedawca poinformuje Konsumenta z co najmniej 7 dniowym wyprzedzeniem.
 3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną; ustawy o prawach konsumenta, ustawy o ochronie danych osobowych.
 4. Sklep informuje że wszelkie zamieszczone na stronie internetowej sklepu znaki handlowe (loga, logotypy, nazwy marek, etc.), materiały graficzne, zdjęcia podlegają ochronie prawnej i są wykorzystywane wyłącznie dla celów informacyjnych.
 5. Sklep zawiera treści chronione prawem własności intelektualnej, w szczególności utwory chronione prawem autorskim (wszelkie treści i opisy zamieszczone w Sklepie, opisy produktów, układ graficzny, przygotowane grafiki, zdjęcia i inne materiały graficzne). Klienci oraz osoby odwiedzające Sklep zobowiązują się do przestrzegania praw własności intelektualnych (w tym autorskich praw majątkowych oraz praw własności przemysłowej takich jak prawa wynikające z rejestracji znaków towarowych) przysługujących Właścicielowi oraz podmiotom trzecim.
 6. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 10.01.2021.

§14. Kontakt ze Sklepem

 1. Adres Sprzedawcy: Zygmunta Starego 24A/9, 44-100 Gliwice.
 2. Dane kontaktowe: e-mail Sprzedawcy: biuro@freeskin.pl, numer telefonu Sprzedawcy: 793234002.
 3. Numer rachunku bankowego Sprzedawcy: ING 91 1050 1298 1000 0090 8116 3041.
 4. Konsument może porozumiewać się ze Sprzedawcą za pomocą adresów i numerów telefonów podanych w niniejszym paragrafie.
 5. Konsument może porozumieć się telefonicznie ze Sprzedawcą w godzinach: 8.00-17.00